نام و نام خانوادگی: قاسم رمضانپور
سمت: دبیر کمیته علمی حقوقی کانون
تلفن:
ایمیل:

نام و نام خانوادگی: محمد علی طیبی
سمت: مسئول کمیته علمی حقوقی کانون
تلفن:
ایمیل:

نام و نام خانوادگی: رحمان رمضان اشرفی
سمت: عضو کمیته علمی حقوقی کانون
تلفن:
ایمیل:

نام و نام خانوادگی: زین العابدین فرهادی
سمت: عضو کمیته علمی حقوقی کانون
تلفن:
ایمیل:

نام و نام خانوادگی: علی آزرده
سمت: عضو کمیته علمی حقوقی کانون
تلفن:
ایمیل:

نام و نام خانوادگی: مجتبی بهزادیان
سمت: عضو کمیته علمی حقوقی کانون
تلفن:
ایمیل:

نام و نام خانوادگی: محسن احمدزاده
سمت: عضو کمیته علمی حقوقی کانون
تلفن:
ایمیل:

نام و نام خانوادگی: حسن ذاکریان
سمت: عضو کمیته علمی حقوقی کانون
تلفن:
ایمیل:

نام و نام خانوادگی: مجید بابکی
سمت: عضو کمیته علمی حقوقی کانون
تلفن:
ایمیل:

تعداد کل بازدید ها: 1325226 نفر | بازدید این ماه: 43175 نفر | بازدید دیروز: 3477 نفر | بازدید امروز: 856 نفر
طراحی: ربات طلایی | www.caspianrobot.com