نام و نام خانوادگی: محمد اخوان
سمت: عضو و دبیر کمیته علمی کیفری کانون
تلفن:
ایمیل:

نام و نام خانوادگی: رقیه اکبریان
سمت: مسئول کمیته علمی کیفری کانون
تلفن:
ایمیل:

نام و نام خانوادگی: شکراله نعمتی
سمت: عضو کمیته علمی کیفری کانون
تلفن:
ایمیل:

نام و نام خانوادگی: سید حسین سرمدی
سمت: عضو کمیته علمی کیفری کانون
تلفن:
ایمیل:

نام و نام خانوادگی: محمد علی سروری
سمت: عضو کمیته علمی کیفری کانون
تلفن:
ایمیل:

نام و نام خانوادگی: معصومه شاه بهرامی
سمت: عضو کمیته علمی کیفری کانون
تلفن:
ایمیل:

نام و نام خانوادگی: سمانه خلیلی
سمت: عضو کمیته علمی کیفری کانون
تلفن:
ایمیل:

نام و نام خانوادگی: ندا رستگار
سمت: عضو کمیته علمی کیفری کانون
تلفن:
ایمیل:

نام و نام خانوادگی: صدیقه رکنی
سمت: عضو کمیته علمی کیفری کانون
تلفن:
ایمیل:

نام و نام خانوادگی: الهه رسولیان
سمت: عضو کمیته علمی کیفری کانون
تلفن:
ایمیل:

تعداد کل بازدید ها: 834978 نفر | بازدید این ماه: 25206 نفر | بازدید دیروز: 1261 نفر | بازدید امروز: 1277 نفر
طراحی: ربات طلایی | www.caspianrobot.com